4-{(2R)-2-[(1R)-2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl]-1-pyrrolidinyl}-2-(trifluoromethyl)benzonitrile | SRISEC012