3-(4-chloro-3-fluorophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl) phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide 2.5g | #041c