2-Chloro-4-({1-[5-(4-cyanophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-2-hydroxypropyl}amino)-3-methylbenzonitrile 2.5g | #039c