2-(7-chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-3-(5-methyl-2-oxohexyl)isoindolin-1-one 1.0g | #006d